Mai hamutuk

Oinsá bele partisipa

Ita hanesan parte importante husi movimentu no ami presiza imi nia ajuda atu to’o ema barak liu.  Iha dalan barak atu partisipa iha movimentu ne’e:

Ko’alia kona ba movimentu ba ita nia kolega no família sira: Bolu sira nia atensaun ba problema violénsia hasoru feto no labarik-feto no fó korajen ba sira atu mai hamutuk ho movimentu;

Pinta ita nia liman-fuan indikadór kór saburaka iha fatin ne’ebé define: Dili: Microlete no banner iha Rua D. Fernando iha Pateo nia sorin;

Fahe informasaun liu husi ativizmu dijitál: download ami nia sticker no fahe sira ho imi nia kolega no família sira;

Partisipa iha kompetisaun ‘ Pinta Mundu Foun”: halo arte ho ita nia liman-fuan hodi fó inspirasaun ba movimentu. Bele pintura, poster ka poezia. Haree regra kompetisaun;

La’o tuir ko’alia hamutuk ho ami: ajuda ami bolu atensaun husi lider Timoroan sira no populasaun tomak kona ba violénsia bazeia ba jéneru liu husi la’o hamutuk iha marxa.

Atu hetan informasaun tan haree ami nia programa iha kraik.


Informasaun kona ba eventu, demonstrasaun no atividade sira

Loron 16 ativizmu hahú ofisiál iha loron 25 fulan Novembru no sei hotu iha loron 10 fulan Dezembru. Durante semana rua ami iha programa ho inisiativa oin oin ba otas no jéneru hotu. Haree programa.

Loron 16 ativizmu - programa
Day Event Activity Where
24 Nov. Instalasaun lampu Iluminasaun kór saburaka ba Cristo Rei Cristo Rei
25 Nov. Kampaña Online, Media no iha Dalan
25 Nov. Lansamentu Video Online
25 Nov. Testemuñu Ita nia marka, ita nia istória, istória husi sobrevivente husi violénsia bazeia ba jéneru no ajente mudansa Media no Online
25 Nov. Teatru Mundu liman-fuan, hanorin labarik kona ba violénsia ba jéneru hamutuk ho Bonecas de Atauro UNICEF - "Child Safe Space"
25 Nov. Kompetisaun Pinta Mundu Foun, aumenta partisipasaun husi joven no labarik liu husi sira nia kriatividade Escola no Online
5 Dez. Kompetisaun Pinta Mundu Foun apresentasaun vencedor sira Online
Atu define Marxa La'o tuir ko'alia Atu define